Již od roku 2002 pomáháme tam, kde selhává pomoc státu i dalších institucí a snažíme se zmírnit důsledky násilí, psychického nátlaku či přispět k ochraně lidských práv a svobod všech osob bez rozdílu.

 

Naše cíle

Nadace si klade za cíl podporu spolků, společností nebo jiných subjektů, či projektů fyzických osob jejichž hlavním cílem je podpora a ochrana lidských práv a svobod či podpora a ochrana národnostních menšin a jejich začleňování do společnosti.

Cílem Nadace je rovněž podpora lidí, kteří se bez své viny v důsledku projevů lidského zla ocitnou v situaci hmotné nouze nebo vážné újmy na fyzickém nebo duševním zdraví, podpora vynikajících českých vysokoškolských studentů při jejich studiu na vysoké škole, podpora vysokých škol při poskytování vysokoškolského vzdělání ve všech typech vzdělávací činnosti, podpora spolků, společností nebo jiných subjektů, či projektů fyzických osob jejichž hlavním posláním je ochrana životního prostředí či ochrana zvířat.

Cílem Nadace je i podporovat vydávání periodických nebo neperiodických literárních děl vycházejících v českém jazyce, podpora českých autorů při tvorbě informačně, názorově či umělecky hodnotných literárních nebo vědeckých děl či podpora provozovatelů rozhlasového vysílání při vysílání informačně, názorově či umělecky hodnotných pořadů.

Cílem Nadace je dále podpora českých autorů nebo výkonných umělců při tvorbě nebo provádění nových děl české hudby, podpora českých výrobců zvukových nebo zvukově obrazových záznamů při tvorbě a užívání zvukových nebo zvukově obrazových záznamů nových děl české hudby.