Nadace Michaela Kocába   (celý statut)

byla zapsána dne  15. května 2002 zápisem do nadačního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze v oddílu N, vložce číslo 424, a to na základě usnesení Městského soudu v Praze ze dne 31. 1. 2002 za tímto účelem:

a)majetková podpora vydavatelů nebo nakladatelů při vydávání informačně, názorově nebo umělecky hodnotných periodických nebo neperiodických publikací literárních nebo vědeckých děl, vycházejících v českém jazyce, přispívajících k rozvoji české kultury, rozvoji společenských nebo přírodních věd, vzdělání nebo ochraně lidských práv nebo životního prostředí, posilujících svébytnost českého národa, a svojí koncepci respektujících principy demokracie, lidství a svobody vědeckého bádání a umělecké tvorby, zejména pak majetková podpora Společnosti pro Literární noviny při vydávání kulturně politického týdeníku "Literární noviny",    

b) majetková podpora českých autorů při tvorbě informačně, názorově nebo umělecky hodnotných literárních nebo vědeckých děl, přispívajících k rozvoji české kultury, rozvoji společenských nebo přírodních věd, vzdělání nebo ochraně lidských práv nebo životního prostředí, posilujících svébytnost českého národa a svojí koncepcí respektující principy demokracie, lidství a svobody umělecké tvorby,

c) majetková podpora provozovatelů rozhlasového vysílání při vysílání informačně, názorově nebo umělecky hodnotných pořadů, přispívajících k rozvoji a propagaci české kultury, rozvoji společenských nebo přírodních věd, vzdělání nebo ochraně lidských práv nebo životního prostředí, posilujících svébytnost českého národa a svojí koncepcí respektujících principy demokracie, lidství a svodoby vědeckého bádání a umělecké tvorby,

d) majetková podpora tvorby, uchovávání a užívání sborníku "Paměť národa" jakožto sbírky dokumentující život a dílo významných osobností nebo průběh a následky významných událostí, nerozlučně spojených se svébytností českého národa,

e) majetková podpora lidí, kteří se bez své viny v důsledku projevů lidského zla ocitnou v situaci hmotné nouze nebo vážné újmy na fyzickém nebo duševním zdraví,

f) majetková podpora vynikajících českých vysokoškolských studentů ve věku do 50 let, kteří jsou občani české republiky, při jejich studiu na vysoké škole,

g) majetková podpora vysokých škol při poskytování vysokoškolského vzdělání ve všech typech vzdělávací činnosti,

h) majetková podpora spolků, společností nebo jiných sdružení, jejichž hlavním posláním podle stanov je ochrana životního prostředí nebo ochrana zvířat, při realizaci konkrétních projektů, přispívajících k ochraně životního prostředí nebo ochraně volně žijících nebo domácích zvířat,

i) majetková podpora spolků, společností nebo jiných sdružení, jejichž hlavním posláním podle stanov je ochrana kulturních památek nebo jiných dokladů kulturního bohatství naší vlasti, při realizaci konkrétních projektů přispívajících k ochraně kulturních památek nebo jiných dokladů kulturního bohatství naší vlasti,  

j) majetková podpora českých autorů nebo výkonných umělců při tvorbě nebo provádění nových děl české komorní, symfonické, vokální nebo operní hudby,

k) majetková podpora českých výrobců zvukových nebo zvukově obrazových záznamů při výrobě a užívání zvukových nebo zvukově obrazových záznamů nových děl české komorní, symfonické, vokální nebo operní hudby.