ROMA SPIRIT 2016

ZÁZNAM ČESKÉ TELEVIZE

LAUREÁTI CEN ROMA SPIRIT 2016 V ČR

 

NOMINOVANÍ, KTEŘÍ POSTOUPILI DO UŽŠÍHO VÝBĚRU

Do sedmi kategorií jsme obdrželi 216 nominací, velká většina nominovaných si zaslouží obdiv a uznání. Do užšího kola postoupili 3 kandidáti v pěti kategoriích. Dne 10. října 2016 hodnotila porota kategorie Romská kultura v Brně, dne 12. října 2016 se sešla nominační porota v Praze.

Novinkou letošního ročníku je patronát České televize, hlavního mediálního partnera, nad kategorií Osobnost, tj. cena v kategorii Osobnost bude cenou České televize.

Pokud jsou členky a členové poroty v některé z kategorií ve střetu zájmu, tuto skutečnost nahlásí a danou kategorii nehodnotí.

Kritéria hodnocení poroty: 1. období realizace aktivit – dlouhodobé hledisko, 2. dosažené výsledky a jejich měřitelnost, 3. motivační vliv na okolí a jiné projekty, 4. jedinečnost, originalita a kreativita řešení – mimořádný přínos, 5. pozitivní vnímání veřejností. 

Do užšího výběru postoupili v následujících kategoriích:

NESTÁTNÍ NEZISKOVÁ ORGANIZACE za realizaci konkrétního projektu zaměřeného na podporu a rozvoj romské menšiny a jeho dosažené výsledky a za realizaci projektu zaměřeného na mimoškolní vzdělávací aktivity pro romské děti a mládež:

 • In IUSTITIA, o.p.s. In IUSTITIA za dlouholetou podporu romské komunity, neboť Romové jsou dlouhodobě nejohroženější skupinou násilím z nenávisti. Těmto obětem pomáhá v přístupu ke spravedlnosti prostřednictvím sociálních služeb, právního poradenství, unikátně zastupováním poškozených v trestním řízení. V loňském roce spustila informační web o popírání romského holocaustu. V roce 2015–2016 se věnuje v rámci Kampaně proti násilí z nenávisti školení policie, jehož cílem je rozvoj kompetencí policistů, aby uměli lépe rozpoznat předsudečné násilí a aby citlivě zacházeli s oběťmi. V roce 2015 spustila informační web o popírání romského holocaustu (www.nepopirej.cz), ve kterém se zaměřuje na aspekty popírání genocidy Romů a jeho trestněprávní relevanci. Chce tím upozornit na skutečnost, že i více než 70 let po válce není romský holocaust důstojně připomínán, a že zde existují lidé, kteří neváhají využít popření genocidy k populistickým politickým ziskům. Za dobu svého působení In IUSTITIA pomohla desítkám romských klientů a klientek projít těžkým obdobím po napadení, nejdelší případ, který řeší, trvá již více než pět let.

 • MIRET, z. s. za práci s romskými dětmi a mladými lidmi ze sociálně vyloučených lokalit z České republiky a Slovenska, za letní školu Romano Drom plnou workshopů zaměřených na osobnostní rozvoj, tematických přednášek, jazykových kurzů, motivujících přednášek úspěšných Romů. Vyvrcholením letní školy byly koncerty v Novém Boru, Rumburku a Děčíně ve spolupráci s Českou filharmonií. Uměleckou vedoucí spolku je zpěvačka, sbormistryně a pedagožka Ida Kelarová, jejímž cílem je motivovat děti ke vzdělání, aby měly možnost se dostat ven z někdy velmi chudého prostředí, a měly lepší život, než jejich rodiče.

 • R-Mosty, z. s. nejen za jedinečný inovační projekt Ethnic Friendly Housing (Férové bydlení), který jako první realizují v České republice, ale i za dlouhodobou profesionální pomoc osobám ohroženým sociálním vyloučením. Inovační projekt se snaží vytvořit platformu Ethnic Friendly majitelů bytů, kteří se nebojí dát svůj byt do pronájmu romským rodinám, matkám samoživitelkám a osobám ohroženým sociálním vyloučením. Dlouhodobě (od roku 1992) těmto osobám poskytují profesionální pomoc, realizují projekty zaměřené na vzdělávání dětí i dospělých, podporu zaměstnanosti a bydlení, provozují azylový dům pro matky s dětmi, sociálně-právní poradnu, nízkoprahový klub pro děti a mládež, mobilní klub Uličník. Současně nabízejí pomoc se stěhováním a dopravou, pořádají počítačové kurzy, nabízejí akreditované kurzy pro pedagogy a kulturní projekty. 

SPOLEČNOST/FIRMA/ZAMĚSTNAVATEL za podporu projektů zaměřených na sociální pomoc a podporu romské komunity:

 • Albatros Media a.s. za rozhodnutí jít širokou veřejností nepříliš pozitivně vnímanou cestou, kterou se vydá málokterá společensky odpovědná firma, a založení Nadace Albatros, která během prvního roku fungování rozdělila finanční podporu mezi organizace, jejichž hlavní cíl je zlepšení inkluze v českém vzdělávacím systému a možnosti přístupu ke vzdělání sociálně znevýhodněných dětí a studentů, k nimž patří právě romské děti a studenti. Překonají tak dlouhodobý handicap dosáhnout na kvalitní vzdělání a stát se rovnocennou součástí společnosti.
 • Evangelická akademie – Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola za dlouhodobé systematické kvalitní vzdělávání Romů, drží si stále dobrou úroveň, ze které neslevuje. Od devadesátých let zde získaly vzdělání stovky Romů, a následně i pracovní příležitosti. Školou prošla spousta romských osobností, které se dál věnují nejen romským tématům.

 • Sociální podnik Černý Most s.r.o. za to, že dává sociálně vyloučeným lidem příležitost prosadit se ve svém okolí, zajišťuje práci dlouhodobě nezaměstnaným s odborným dozorem, mentoringem, supervizí, jejich práci propaguje a pomáhá při dojednávání dalších prací. Zajišťuje bydlení komunitní správou bydlení a zvyšuje vzdělání v komunitním centru. Klienti a jejich rodiny tak dostávají komplexní péči.

OBEC/MĚSTO za programy zaměřené na integraci romské menšiny do společnosti a aktivity ve prospěch romské komunity cena udělena nebude pro nedostatek kvalitních nominací.

OSOBNOST – ocenění jednotlivce za dlouhodobou práci, která přispěla ke zlepšení postavení Romů:

 • Prof. PhDr. Ctibor Nečas, DrSc. za celoživotní vědeckou a popularizační činnost v oblasti romistiky, patří k významným českým historikům, zejména v oblasti zkoumání dějin Romů se zařadil k mezinárodně uznávaným a vysoce oceňovaným badatelům. Zásadním způsobem se zasloužil o poznání dějin romské minority, čímž otevřel cestu k uvážlivému a zodpovědnému vnímání životních a společenských specifik menšin a jejich koexistence s většinovou společností ještě v době, kdy se o romské problematice příliš nebádalo. Jako první z českých historiků vědecky zkoumal romské pracovní tábory. Vysoce lze ocenit, že jeho „Holocaust českých Romů“ (Praha, Prostor 1999) vyšel i v anglickém překladu. Díky této monografii, ale i díky dalším studiím publikovaným v zahraničních časopisech (francouzském Études Tsiganes, britském Journal of the Gypsy Lore Society, či italském Lacio drom) se prof. Nečas zařadil mezi evropsky uznávané odborníky. Soupis jeho romistických prací obnáší více jak 225 položek. Život, profesní uplatnění a vědecké i popularizační dílo emeritního prof. Ctibora Nečase je neoddělitelně spjato s poznáváním minulosti a kulturního dědictví Romů.

 • Čeněk Růžička za neúnavný a vytrvalý boj za důstojnost pietního místa v Letech u Písku odstraněním vepřína z místa, kde byl původně trestní pracovní tábor, od roku 1942 tzv. cikánský koncentrační tábor, ve kterém přišel o část rodiny. Silné citové vazby k rodině ho i v důchodovém věku činí aktivním, udržuje kontinuitu tohoto neřešeného problému a živou paměť. Je předsedou Výboru pro odškodnění romského holocaustu.

 • JUDr. Emil Ščuka je významná romská osobnost, která se už v období komunistického Československa hlásila k romství, svým příkladem inspiroval velkou řadu Romů a vytáhl tak do popředí romskou elitu. Působil jako prokurátor, v období revolučních dní reprezentoval Romy spolu s Ladislavem Rusenkem na demonstraci na Letné. Založil první romskou politickou stranu Romská občanská iniciativa (ROI), jedno funkční období byl prezidentem Mezinárodní romské unie (IRU). Téma romství v devadesátých letech přinesl do politické diskuse a dařilo se mu ji vést. Byl jedním z mála Romů, který měl vzdělání a potřebu vzdělání u Romů si uvědomoval, proto založil první vzdělávací kurzy pro Romy, později založil školy, díky nimž získaly stovky Romů vzdělání a pracovní příležitosti. Také je zakladatelem Mezinárodní konzervatoře Praha, která přináší velké kulturní hodnoty nejen v romské oblasti.

MÉDIA – ocenění pro novináře nebo novinářku za objektivní nebo pozitivní informaci o romské problematice, za šíření pozitivního odkazu vzájemné tolerance a porozumění:

 • Gwendolyn Albert, významná novinářka, která dlouhodobě romskou problematiku dostává na mezinárodní platformu a zároveň informace z Evropské komise zprostředkuje k nám. Zabývala se sterilizací romských žen, pracovala s americkým historikem Paulem J. Polanskym, který se intenzivně zabýval historií koncentračního tábora v Letech u Písku, dlouhodobě a vytrvale zůstává u tématu lidských práv.

 • František Bikár, autor článků na serveru Romea.cz, zajišťuje videodokumentaci akcí včetně protiromských demonstrací extrémistů v různých regionech a natáčí bez ohledu na svoji bezpečnost, což je velký přínos nejen pro Romea TV, která jeho záběry zveřejňuje, ale i pro Romy. Pro Romea TV ve spolupráci s Richardem Samkem z České televize natočil česko-norský dokument o diskriminaci Romů a situaci obětí diskriminace a násilí z nenávisti, jehož veřejná premiéra se uskutečnila v dubnu letošního roku. Každoročně pořádá dětský letní tábor, kterého se účastní i Romové z Dětského domova v Pyšelích.

 • Richard Samko, reportér domácí redakce a moderátor České televize. I když se jeho reportáže nezabývají prioritně romskou tematikou, občas romská témata zpracovává, jeho působení přispívá k lepšímu obrazu Romů v médiu veřejné služby a motivaci mladých Romů. Pro Romea TV moderuje videorozhovory s romskými osobnostmi, podílel se na natočení česko-norského dokumentu o diskriminaci Romů a situaci obětí diskriminace a násilí z nenávisti.

V kategorii Čin roku za čin, který přispěl k záchraně života, cena udělena nebude pro nedostatek odpovídajících nominací.

ROMSKÁ KULTURA – ocenění za přínos pro romskou kulturu v oblasti jazyka, ústní slovesnosti, umění a dalších tvůrčích činností různých skupin a komunit Romů a Sintů v České republice. Cena bude udělena ve spolupráci s brněnským Muzeem romské kultury. Do užšího výběru postoupili:

 • Ara Art, z.s. za přínos v oblasti romské kultury především v rámci pořádání oslav Mezinárodního dne Romů a otevření galerie Phundaro Vudar. Vlastní uměleckou tvorbou se snaží upozorňovat na různé sociální problémy a bořit stereotypy. Jejich hlavní doménou je hudební tvorba a divadlo se sociálním přesahem. V současné době představují tři hry takzvaného „divadla utlačovaných“ a dvě prointegrační hry, které nabízejí školám, festivalům a pořadatelům různých kulturních akcí. Dále se zabývají problematikou takzvané trojí diskriminace romské LGBT komunity. V neposlední řadě provozují Galerii Phundrado Vudar – Otevření dveře, kde dávají prostor především mladým umělcům, kteří se zabývají tématikou česko-romského soužití.

 • Olga Fečová za vytrvalost, ambice, dlouhodobou práci s dětmi a produkci romské folklórní muziky. Od roku 1996 vede dětský soubor Čhavorikani Luma, Dětský svět, ve kterém se s dětmi věnuje tanci, hudbě, vzdělávání dětí, výtvarné a literární činnosti. Ve spolupráci se svým manželem Jožkou Fečem také v minulosti nacvičila a představila se souborem dva romské muzikály: Teta Lydie a Zloděj a jeho svět. S Čhavorikani Luma také vystupují s tradiční romskou hudbou, jazzem či dokonce operetou. Olga Fečová dlouhodobě působí jako pedagogický asistent na praktické Základní škole Boleslavova na prvním a občas i na druhém stupni a dříve pomáhala v nultém ročníku. Je velkou inspirací pro mnoho romských žen, neboť ve svém pokročilém věku si udělala řidičský průkaz, učí se anglický jazyk a ve svých 65 letech úspěšně odmaturovala na střední sociálně-právní škole. 

 • Gejza Horváth za své celoživotní dílo především v oblasti hudby, romského jazyka práce s mládeží a literatury. Od 80. let se věnuje hudbě profesionálně, hrál například s kapelou Romano Rat. Vzhledem k tomu, že se vypracoval sám, působí jako vzor pro mnoho mladých Romů. Snoubí v sobě tradiční romské hodnoty s integrací. Je významný romský hudebník, autor již mnoha zlidovělých písní, je literárně aktivní a dlouhodobě se zabývá podporou mladých Romů v hudbě při IQ Roma Servisu. Je iniciátorem vzniku komunitního nahrávacího studia AmaroRecords.cz. Romskou komunitu dlouhodobě prezentuje jak u nás, tak v Evropě.  Aktivně se také zasazuje o udržování romského jazyka. Jeho písně dnes hraje i mnoho dalších romských interpretů a v jejich textech se odráží krása romského jazyka. Je také autorem knihy povídek Trispras, ve které zachycuje svůj život v osadě. Stále působí jako redaktor časopisu Romano Hangos. Většinu svých povídek a dalších textů píše v romštině, ale i když píše v češtině, snaží se zachovávat jistá specifika romského jazyka.

 

ZÁŠTITY

Daniel Herman, ministr kultury – záštita
Mons. Václav Malý, pomocný biskup pražský – záštita
Karel Schwarzenberg, poslanec Parlamentu ČR záštita 

Své apoštolské požehnání cenám Roma Spirit 2016 v České republice a ujištění o své modlitbě poslal papež František. 

 

POROTY

HLAVNÍ POROTA

NOMINAČNÍ POROTA 2016

Marta Smolíková (předsedkyně poroty, Otevřená společnost), Jožka Baláž (SP Černý most, s.r.o.), Monika Berkyová (OSVČ), Renáta Berkyová (romistka a novinářka), Karel Čada (FSV UK), Iveta Demeterová (Český rozhlas), Hana Frištenská (Rada vlády pro nestátní neziskové organizace), Hedviga Hejduková (OSVČ, externí spolupracovnice Otevřené společnosti, o.p.s.), Cyril Koky (Krajský úřad Středočeského kraje), Iveta Kokyová (Tichý svět o.p.s.), Mikuláš Vymětal (evangelický farář).

POROTA KATEGORIE ROMSKÁ KULTURA

Jana Horváthová (předsedkyně poroty, Muzeum romské kultury), Jana Hejkrlíková (Muzeum romské kultury), Alica Sigmund Heráková (Muzeum romské kultury), Pavel Oračko (Filharmonie Brno), Helena Sadílková (Romano Džaniben), Patrik Banga (blog iDnes), Miroslav Zima (Drom, romské středisko)

 

FOTOGALERIE 2016

SETKÁNÍ NOMINAČNÍ POROTY 12. 10. K HODNOCENÍ NOMINACÍ

 

TISKOVÁ KONFERENCE K VYHLÁŠENÍ POSTUPUJÍCÍCH DO UŽŠÍHO KOLA 18. 10. 2016

V panelu tiskové konference k vyhlášení postupujících do užšího kola zasedli: (zprava) Lejla Abbasová, moderátorka, Michael Kocáb, organizátor (Nadace Michaela Kocába), Daniel Herman, ministr kultury, Marta Smolíková, předsedkyně nominační poroty (Otevřená společnost, o.p.s.), Jana Hejkrlíková (Muzeum romské kultury), Zdeněk Ryšavý (Romea.cz)

Michael Kocáb promluvil obecně o cenách Roma Spirit, poděkoval ministru Hermanovi za převzetí záštity nad cenami a přečetl poselství a požehnání cenám Roma Spirit 2016 od papeže Františka. Ministr Herman ocenil všechny aktivity vedoucí k pomoci romské menšině, Marta Smolíková představila postupující v 6 kategoriích, Jana Hejkrlíková představila postupující v kategorii Romská kultura a Zdeněk Ryšavý promluvil o Evropské ceně Roma Spirit (European Roma Spirit Award 2016), kterou získal zpravodajský server Romea.cz v kategorii Média na vyhlášení prvního ročníku cen před týdnem v pondělí 10. 10. 2016 v Bratislavě.

„Přijetí záštity nad letošním ročníkem Roma Spirit pro mne bylo upřímnou radostí. Je uznáním práce těch, kteří se angažují v pomoci a podpoře romské menšiny u nás. Je současně signálem, že vláda této země vnímá Romy jako integrální součást naší společnosti, která si vzhledem k historicky podmíněnému sociálnímu handicapu zaslouží naši podporu, pomocnou ruku podávanou s úctou a vnímavostí k této svébytné kultuře,“ řekl mimo jiné ministr Herman v závěru TK. (Zdroj: TZ MK)

SLAVNOSTNÍ PŘEDÁNÍ CEN DNE 10. 12. 2016 V PRAŽSKÉ KŘIŽOVATCE