Gypsy Spirit 2009 - Česká televize 

NOMINOVANÍ, KTEŘÍ POSTOUPILI DO UŽŠÍHO VÝBĚRU

V pátek 13. listopadu zasedla nominační porota prvního ročníku cen Gypsy Spirit 2009 v České republice, aby vyhodnotila veřejností zaslaných 110 nominací do následujících pěti kategorií:

 1. Ocenění pro nestátní neziskovou organizaci za realizaci konkrétního projektu zaměřeného na podporu a rozvoj romské menšiny a dosažené výsledky
 2. Ocenění pro společnost-firmu – podporující projekty zaměřené na sociální pomoc a podporu romské komunity či vytváří heterogenní prostor
 3. Ocenění pro mimoškolní vzdělávací aktivity zaměřené na romské děti a mládež
 4. Ocenění pro jednotlivce – který dlouhodobě svou prací přispívá ke zlepšení postavení Romů
 5. Čin roku, který přispěl k záchraně života nebo zlepšil kvalitu života jednotlivce

Kritéria hodnocení poroty: 1. období realizace aktivit – dlouhodobé hledisko, 2. dosažené výsledky a jejich měřitelnost, 3. motivační vliv na okolí a jiné projekty, 4. jedinečnost, originalita a kreativita řešení – mimořádný přínos, 5. pozitivní vnímání veřejností. 

Do užšího výběru postoupili v následujících kategoriích:

NEVLÁDNÍ NEZISKOVÁ ORGANIZACE – za realizaci konkrétního projektu zaměřeného na podporu a rozvoj romské menšiny a dosažené výsledky:

 • Romea, o. s. – provozuje stejnojmenný internetový server, který je nejen zpravodajskou a kulturní informační platformou zaměřující se na události týkající se Romů, ale usiluje též o mediální vzdělávací aktivity vedoucí k lepší integraci Romů do společnosti. snaží se o objektivizaci obrazu romské i dalších menšin v majoritních médiích, bojuje proti extremismu.
 • IQ Roma servis, o. s. – poskytuje bezplatné sociální právní poradenství, vzdělávací a volnočasové služby osobám ohroženým sociálním vyloučením. Realizuje informační a koncepční činnost. IQ Roma serrvis je nominován především za projekt oceňování zaměstnavatelů značkou Ethnic Friendly, jejímž cílem je zlepšit pracovní podmínky příslušníků všech etnických menšin v České republice a podpořit fungování zásady rovného zacházení v praxi zaměstnavatelů a obecně nediskriminačního prostředí a vztahů na trhu práce.
 • Český západ, o. s. – realizuje v Dobré Vodě a okolí řadu projektů s cílem budovat v lokalitě Toužimska občanskou společnost. Nabízí pravidelné i občasné aktivity pro děti, mládež i celou komunitu. Hlavní cílovou skupinou sdružení je místní sociálně vyloučená romská komunita. Aktivně zapojuje do svých projektů majoritní komunitu z lokality.

SPOLEČNOST/FIRMA – podporující projekty zaměřené na sociální pomoc a podporu romské komunity

 • Muzeum Romské kultury – za svou dlouholetou působnost v oblasti kultury. Muzeum se od počátku snažilo především budovat sbírkové fondy dokumentující kulturu a dějiny Romů. Dnes spravuje fondy tradičních řemesel a profesí, historických typů obydlí, vybavení interiéru, oděvů a šperků, výtvarného umění, písemných materiálů, plakátů a pozvánek, audio, foto a videodokumentace, zřídilo knihovnu, mapuje ohlasy na kulturu Romů v kultuře majoritní.
 • Český rozhlas – je nominován za internetové stránky Romové v České republice, které na adrese www.romové.cz provozuje Český rozhlas. Stránky přinášejí ve čtyřech jazycích aktuality a zajímavosti ze života Romů. Kromě zpráv jsou k dispozici také informace o romské historii, kultuře, tradicích, jazyce, o pozoruhodných romských osobnostech a kontakty na organizace zabývající se Romy. Cílem těchto stránek je zvýšit informovanost české i světové veřejnosti o životě Romů a přispívat k odbourávání stereotypních předsudků a rasové nenávisti.
 • Ekoltes Hranice, a. s. – firmu vlastní město Hranice. Společnost Ecoltes provozuje činnosti, ve kterých se mohou uplatnit méně kvalifikovaní pracovníci. Cílem programu je naučit tyto zaměstnance standardním pracovním návykům, umožnit jim rekvalifikaci na vyšší pracovní pozice a po splnění podmínek je s doporučením uvolnit na trh práce. 

MIMOŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY ZAMĚŘENÉ NA ROMSKÉ DĚTI A MLÁDEŽ         

 • David Tišer – je nominován za polohraný dokumentární film Roma Boys – Příběh lásky. Film se věnuje zatím opomíjenému tématu romské homosexuality, které nebylo dosud veřejně zpracované. Tato tématika a vůbec veřejná debata o ní je silně odmítána ze strany vlastní komunity, která vyznává tradiční rodinné hodnoty a homosexualitu považuje za opovrženíhodnou nemoc. Dokument má sloužit jako edukativní materiál pro školy, vyvolat diskusi na téma dvojité diskriminace.
 • Základní škola a Mateřská škola Svitavy-Lačnov – je malotřídní základní škola, v níž je třetina romských dětí. Škola se věnuje organizování mimoškolních aktivit zaměřených na kulturní a sociální propojení místní romské vyloučené komunity a majority. Každý měsíc pořádá škola kulturní akce pro veřejnost, zajišťuje zájmové kroužky, aktivně využívá romské školní asistentky, snaží se prostřednictvím různých projektů zajistit finance pro děti ze sociálně slabých rodin pro školní pobyty v přírodě, exkurze atd.
 • Asociace debatních klubů o. s. – napomáhá aktivnímu sebevzdělávání, podporuje rozvoj osobnosti dětí a mládeže, zejména pak mravních, sociálních a intelektuálních schopností, rozvíjí sociální inteligenci, toleranci a pozitivní mezilidské vztahy a podporuje rozvoj interkulturních aktivit. Sdružení dosahuje těchto cílů zejména organizováním soutěží v akademickém debatování žáků a mladých lidí. Zvláštní podporu věnuje ADK zapojení dětí a mládeže romské menšiny v ČR.

JEDNOTLIVEC, KTERÝ DLOUHODOBĚ SVOU PRACÍ PŘISPÍVÁ KE ZLEPŠENÍ POSTAVENÍ ROMŮ

 • Jan Rác – za celoživotní přínos. Jan Rác pracuje pro romskou komunitu 37 let, je autorem mnoha projektů, které seznamují majoritní společnost prostřednictvím putovních výstav, rozsáhlé přednáškové a publikační činnosti s historií a tradičními zvyky Romů.
 • Ladislav Goral – v 70. letech se věnoval jako jeden z prvních sociální práci s Romy, která v té době ještě nebyla ani definována. Stál u zrodu romistiky na fakultě UK, podílel se na romsko-českém slovníku, v devadesátých letech působil jako pracovník sekretariátu Rady vlády pro národnostní menšiny Úřadu Vlády ČR, celoživotně mapoval romské velkorody. Je jedním ze zakladatelů jednoho z nejstarších občanských sdružení zabývajících se pomocí Romům R-Mosty.
 • Lýdia Poláčková – za mnoho úspěšných projektů. Zavedla funkci zdravotně sociální pomocník, založila stálou pracovní skupinu pro integraci romské komunity, která začala řešit otázku sociálního bydlení. Vznikem komunitního plánu v Ostravě se tato skupina transformovala do pracovní skupiny Romské etnikum. Aktivně se podílela na realizaci projektu romská pečovatelka v sociálních službách, velmi úspěšný project, o který je i nadále velký zájem.

ČIN ROKU, KTERÝ PŘISPĚL K ZÁCHRANĚ ŽIVOTA NEBO ZLEPŠIL KVALITU ŽIVOTA JEDNOTLIVCE

 • Martin Turták – za záchranu života vozíčkářky. Paní L., trvale upoutána na invalidní vozík, uvízla v hořícím autě. Pan Turták zahlédl celou situaci, když okolo místa projížděl se synem svým vozem. Okamžitě auto zastavil a šokovanou ženu z hořícího auta vyprostil.
 • Dětská jednotka intenzivní a resuscitační péče Fakultní nemocnice v Ostravě pod vedením Doc. MUDr. Michala Hladíka Ph.D. – za příkladnou zdravotní péči o malou Natálku. Natálka utrpěla popáleniny na většině těla během žhářského útoku na dům jejích rodičů. Tým lékařů Dětské jednotky intenzivní a resuscitační péče FN Ostrava se o Natálku postaral s maximálním nasazením, které mnohonásobně překonalo rámec běžných pracovních povinností.
 • Popáleninové centrum Fakultní nemocnice v Ostravě pod vedením primářky MUDr. Zdenky Crkvenjaš – za vysoce odbornou péči o Natálku, která se stala obětí žhářského útoku na dům jejích rodičů ve Vítkově. Natálka utrpěla popáleniny třetího stupně na 80 % těla. Během léčby došlo k mnoha smrtelně rizikovým událostem, dnes je ale Natálka plně stabilizována a připravena přejít do režimu standartní nemocniční péče.

Slavnostní vyhlášení cen se uskutečnilo 1. prosince 2009 v centru kulturního a duchovního života Pražská Křižovatka za účasti všech členů odborné poroty i poroty Čin roku. Záštitu nad projektem převzal prezident a předseda odborné poroty pan Václav Havel a eurokomisař pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti pan Vladimír Špidla.

Průběh večera živě přenášel Český rozhlas 2 Praha. V sobotu 5. prosince 2009 od 20.00 hodin odvysílala záznam z předávání cen Česká televize na ČT24.

Po slavnostním ceremoniálu se na místě uskutečnila tisková konference za účasti vítězů a členek a členů poroty. 

 

PŘEDÁVÁNÍ CEN 1. 12. 2009